پیام رئیس جمهورتورکیه بمناسبت گشایش مجددمسجد ایاصوفیه

پیام رئیس جمهورتورکیه بمناسبت گشایش مجددمسجد ایاصوفیه

بمناسبت گشایش مجددمسجد ایاصوفیه به عبادت رئیس جمهورتورکیه پیام ویزه یی به نشر رسانید