زنده گی مشقت بار باشنده گان غزه در خانه های کوچک آهنی

 

 

با وجود اینکه از حمله خونبار اسرائیل در شرید غزهدرسال 2014 سالها میگذرد، هنوز هم مردمان مصیب کشیده این سرزمین  در تلاش التیام بخشی به زخمهای خویش میباشند.