ظفر مردم تورکیه در15جولای 2016 برعلیه استبداد

در15جولای 2016 مردم تورکیه به زورگویی و استبداد نه گفتند