ایالات متحده سازمان تروریستی پ ک ک/پ ی د را مورد حمایت قرار میدهد

ایالات متحده سازمان تروریستی پ ک ک/پ ی د را مورد حمایت قرار میدهد