یک سرباز ذخیره اسرائیلی پس از دریافت حکم بازگشت به غزه، خودکشی کرد

یک سرباز ذخیره اسرائیلی پس از دریافت حکم بازگشت به غزه، خودکشی کرد