یهودیت با مسجد الاقصی هیچ پیوندی ندارد

یهودیت با مسجد الاقصی هیچ پیوندی ندارد