وزیر امور خارجه اوکراین می گوید روسیه نیروگاه هسته ای را هدف قرار داده است

وزیر امور خارجه اوکراین می گوید روسیه نیروگاه هسته ای را هدف قرار داده است