ویروس کرونا شیوه سلام دادن رهبران جهان را نیز تغیرداد

ویروس کرونا شیوه سلام دادن رهبران جهان را نیز تغیرداد