ویروس جدیدی به نام لانگیا (Langya) کشف شده است

ویروس جدیدی به نام لانگیا (Langya) کشف شده است