اولین طیاره جنگی اف 35 ترکیه در روزهای آینده تحویل داده خواهد شد

اولین طیاره جنگی اف 35 ترکیه در روزهای آینده تحویل داده خواهد شد