اولین کشتی حامل غلات ازاودسا درچارچوب توافق نامه با ابتکارتورکیه حرکت کرد

اولین کشتی حامل غلات ازاودسا ​​درچارچوب توافق نامه با ابتکارتورکیه حرکت کرد.