اولین آزمایش آتمه جه راکت ملی تورکیه با موفقیت انجام شد

اولین آزمایش  آتمه جه راکت ملی تورکیه  با موفقیت انجام شد