واکنش ربوت انسان نما به اشغال فضای شخصی‌اش توسط انسان

 

این ربوت انسان نما در مقابل اشغال فضای شخصی‌اش واکنش جالبی نشان می‌دهد