طیاره ای جنگی ملی برای نصب راکتهای داخلی آماده است

طیاره ای جنگی ملی برای نصب راکتهای داخلی آماده است