طیاره مسافر بری در پیرو آتش گرفت

 

 از این حادثه هولناک همگان جان به سلامت بردند.