تیمها درحال پاکسازی بمبهای منفجرنشده درشهربوچای اوکراین

تیمها درحال پاکسازی بمبهای منفجرنشده درشهربوچای اوکراین