تیلرسون در لبنان دقایقی چند به تنهایی منتظر گذاشته شد

تیلرسون در لبنان دقایقی چند به تنهایی منتظر گذاشته شد