تورکیه و امارات متحده عربی اسناد همکاری به ارزش مجموعی پنجاه میلیارد دالر امضا کرد

تورکیه و امارات متحده عربی اسناد همکاری به ارزش مجموعی پنجاه میلیارد دالر امضا کرد