تورکیه به انگلستان وسایل کمکهای اولیه طبی فرستاد

تورکیه در چهارچوب مبارزه همگانی با ویروس کووید ـ19 به انگلستان بوسیله طیاره نقلیه نظامی حامل کمک های طبی فرستاد

طیاره نقلیه نظامی حامل کمک های طبی تورکیه به انگلستان در چهارچوب مبارزه همگانی در مقابل ویروس کووید ـ 19 از انقره حرکت کرد