طوفان "جیبی" در جاپان

در اثر وقوع طوفان "جیبی" در جاپان 11 تن جان باخت