تشکیل صفوف طویل در آلمان برای شرکت در رفراندوم

تشکیل صفوف طویل در آلمان برای شرکت در رفراندوم