تاریخ 10 نوامبرسالروز درگذشت آتاتورک عزیز

نعش محترم آتاتورک درتاریخ 10 نوامبرسال 1953 به استراحتگاه ابدی اش برداشته برشانه های عساکر تورک از این راه انتقال داده شده بود.