تروریستی را که قاتل پسرش بود مورد عفو قرار داد

تروریستی را که  قاتل پسرش بود مورد عفو قرار داد