ترامپ و بروز بحرانها در جهلن بعد از به قدرت رسیدنش

ترامپ با گرفتن تصامیمش باعث بروز بحران هایی چند بین چندین کشور جهان گردید.