ترکیه حمله انتحاری در پاکستان را محکوم کرد

ترکیه حمله انتحاری در پاکستان را محکوم کرد