ترکیه به کشور عضو ناتو و اتحادیه اروپا هواپیمای بدون سرنشین مسلح صادر میکند

ترکیه به کشور عضو ناتو و اتحادیه اروپا هواپیمای بدون سرنشین مسلح صادر میکند