تانک بدون سرنشین تورکیه آماده انجام عملیات‌ است

این تانک درون ویا تانک بدون تانکیست که دارای خصوصیت  فیر با کنترل از راه دوربوده و با مخفف نام (UKAP) (Uzaktan Kumandalı Atış Platformu) یعنی اوکاپ نامگذاری شده است.