تماس های اردوغان در یوسنیا و هرزگوینا

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه بکرعزت بگوویچ رئیس شورای ریاست جمهوری یوسنیا و هرزگوینا را به حضور پذیرفت