تلاش برای پاک سازی آثار خرابی های جنگ دراولوسوالی باب

سطح بزرگی تخریبات گروه تروریستی داعش در الوسوالی باب شهر حلب، بعد از گذشت هفته ها بمشاهده رسید.

 برای احیای مجدد خانه ها و محلات کار این اولوسوالی کار و فعالیت جدی داوطلبان آغاز گردیده است.