تکذیب ادعاهای فرانسه از جانب انقره

تکذیب ادعاهای فرانسه از جانب انقره