اطفاییه چی  تورکیه سنگ بقه ای را از آتش نجات داد

یک تن از موظفین آتش نشانی تورکیه سنگ بقه ای را از آتش نجات داد