تا زمانیکه آناتولی هست، مانیز خواهیم بود

تا زمانیکه آناتولی هست، مانیز خواهیم بود