سازمان تروریستی پ.ک.ک در عراق چینل تلویزیونی کردی را هدف حمله قرار داد

سازمان تروریستی پ.ک.ک در عراق چینل تلویزیونی کردی را هدف حمله قرار داد


برچسب ها: