سومین کشتی پروژه پی ان میلگم در استانبول به آب انداخته شد

سومین کشتی پروژه پی ان میلگم در استانبول به آب انداخته شد