ستاره های ترک یک بار دیگر بننده گانشان را جادو کردند

ستاره های ترک یک بار دیگر بننده گانشان را جادو کردند

تیم چتر بازان ماهروابسته به  نیروهای مسلح ترک، بمناسبت 97 مین سالروز رهایی شانلی اورفا از اشغال اجنبیان در چارچوب مراسم تجلیل ازآن نمایشات جالب توجه اکروباتیک را انجام دادند.