استقبال از نخست وزیر لبنان در انقره

ازنخست وزیر لبنان در انقره استقبال گرم رسمی صورت گرفت