سرقت درجریان پخش زنده برنامه

5 سارق مسلح در برازیلیا به ستدیوی رادیو در حین پخش برنامه زنده حمله کردند.

با تهدید مسلحانه تیلفونهای جیبی اشتراک کننده گان برنامه رابا خود بردند.