سرقنسولگریهای 39 کشور حمله در استانبول را محکوم کردند

سرقنسولگریهای 39 کشور حمله در استانبول را محکوم کردند