سنگ تهداب میگا پروژه ای استانبول گذاشته شد

سنگ تهداب میگا پروژه ای استانبول گذاشته شد