شیوع ویروس کشنده در چندین شهر چین

شیوع ویروس کشنده در چندین شهر چین