شرکت فرانسوی اعتراف کرد که در سوریه با داعش همکاری کرده است

شرکت فرانسوی اعتراف کرد که در سوریه با داعش همکاری کرده است