شمارش معکوس برای آغاز نشست 2020 تی آر تی وورلد

شمارش معکوس برای آغاز  نشست 2020 تی آر تی وورلد