شاهقه غواص مشهور تورک در انترکتیکا برای اولین شنا در آبهای انترکتیکا

شاهقه غواص مشهور تورک در انترکتیکا برای اولین شنا در آبهای انترکتیکا