شدت تنشها در غزه و 4 شهید دیگر

در اثر بمباردمانهای اسرائیل در غزه تعداد شهدا به 7 تن افزایش یافت