سه تن از تروریست های پ.ک.ک در شمال عراق به هلاکت رسانیده شد

سه تن از تروریست های پ.ک.ک در شمال عراق به هلاکت رسانیده شد

طیاره های بدون سرنشین و مسلح متعلق به نیروی هوایی اردوی ترکیه 3 تن از تروریستهای پ.ک.ک در منطقه هفتانین در شمال عراق را از پای درآوردند.