رئیس‌جمهور آمریکا همراه با همسرش در یک سفر غیرمنتظره وارد خاک عراق شد

رئیس‌جمهور آمریکا همراه با همسرش در یک سفر غیرمنتظره وارد خاک عراق شد