رئیس جمهور ترکیه به پاکستان سفر کرد

رئیس جمهور ترکیه به پاکستان سفر کرد