رئیس جمهور اردوغان از قوماندانی نیروهای ضربتی دیدن کرد

رئیس جمهور اردوغان از قوماندانی نیروهای ضربتی دیدن کرد