رئیس بلدیه قاره مرسل، زن در حال غرق شدن را نجات داد

 

رئیس بلدیه قاره مرسل، زنی را که در آب در حال غرق شدن بود، با پرتاب خویش در آب نجات داد