روزنامه نگاران نیزمورد هدف ارمنستان قرار گرفتند

روزنامه نگاران نیزمورد هدف ارمنستان قرار گرفتند